עצומות ומחאות בתל אביב בנושאי סביבה, שטחים פתוחים, בינוי ותשתיות עירוניות08/01/2017    בעד התחדשות עירונית בשכונת נאות אפקה ב' תל אביב15/02/2013    מצילים את חוף תל אביב
25/05/2008    מחסור בבתי ספר בלב תל אביב

* התאריכים מציינים את מועד פתיחת העצומה