בזל 35 / השל"ה 2 - מגדל בזל





פרויקט הוספת מרפסות שמש למגדל בזל , 2016
תכנון: דרור אדריכלים



שלט פרויקט בניית מרפסות, נובמבר 2016



כתבות:



אוקטובר 2010

Comments