רחוב מיכ"ל
9    - הבית ברח' מיכ"ל 9 

19    - פרויקט מיכ"ל 19


2

4

6

8

10

12

14

16

18

20    בית מלודוק-גלעדי