מרינה תל אביב








יוני 2016

המרינה של תל אביב, מבט מגן העצמאות, אפריל 2015